Adatkezelési tájékoztató

a www.azurevent.hu honlap használatával, valamint „hírlevél” szolgáltatással, marketing akciókkal és nyereményjátékokkal összefüggésben gyűjtött személyes adatok kezeléséről

 1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása
  • Adatkezelő:

Azur Event Korátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-954330

Székhely: 1068 Budapest, Lövölde tér 4. al.

Telephely: 1132 Budapest, Nyugati tér 5. 4. em. 4.

Fióktelep: 8600 Siófok, Vitorlás utca 11. A. ép. 4. em. 1.

Email: info@azurevent.hu

Telefon:06-70/932-7993

 

 • Webhely: azurevent.hu internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak
 1. Adatkezelést meghatározó alapvető rendelkezések
  • Az 2 alpontban meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető fent meghatározott Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatása Magyarországra irányul, és azt Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint a Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során (az adatkezelésre vonatkozóan is) a magyar jog az irányadó.
  • Jelen tájékoztató hatálya a webhely felületének használatára, ott elérhetővé tett elektronikus szolgáltatások igénybevétele során végrehajtott, valamint az elektronikus felületen is nyújtott szolgáltatások igénybevétele céljából, Adatkezelő által papír alapon gyűjtött adatok kezelésére vonatkozik.
  • Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző természetes személyek függetlenül attól, hogy a webhely mely szolgáltatását veszik igénybe, illetve azok a természetes személyek, akik csak böngészik a webhelyet, és egy szolgáltatást sem vesznek igénybe.
  • Adatkezelő tevékenységét a vonatkozó hatályos Európai Uniós, valamint nemzeti jogszabályok alapján, így elsősorban:
   1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),

 

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),

 

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),

rendelkezései alapján végzi.

 

 1. A hírlevél regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés (honlapon, valamint írásban, más módon történő regisztráció esetén)

 

 • A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
személyes adat az adatkezelés célja
név Az Ön azonosításhoz, illetve az Önnel való kapcsolattartáshoz szükséges
e-mail cím A hírlevél szolgáltatásra regisztráló felhasználóval történő kapcsolattartáshoz szükséges, a hírlevél ebbe az elektronikus postafiókba kerül megküldésre

 

 • Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

 

 • Az adatkezelés időtartama

 

Személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulását az info@azurevent.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

 

 • Az adatok kezelését végző adatfeldolgozók

 

Név Székhely Feldolgozásra átadott adatok köre Adatfeldolgozói feladat
SMB BEST ADMIN Kft. 1144 Budapest, Ormánság u. 4. B. léph. Fszt. 17. bármely és valamennyi, a 3.1 pontban megadott adat IT szolgáltatás
SMB CLOUD SYSTEM  Kft. 1144 Budapest, Ormánság u. 4. B. léph. Fszt. 17. bármely és valamennyi, a 4.1 pontban megadott adat tárhely szolgáltatás

 

 

 1. Marketing akciókkal és nyereményjátékokkal összefüggő személyes adatok kezelése

 

 • A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

személyes adat az adatkezelés célja
név Az Ön azonosításhoz, illetve az Önnel való kapcsolattartáshoz szükséges.
e-mail cím A kapcsolattartás hatékony lebonyolítása érdekében szükséges.
postacím A kapcsolattartás hatékony lebonyolítása érdekében szükséges.
telefonszám A kapcsolattartás hatékony lebonyolítása érdekében szükséges.
adóazonosító jel Amennyiben Ön nyertesként kisorsolásra kerül, az adóazonosító jel az adózással összefüggő kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges

 

 

 • Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

 

 • Az adatkezelés időtartama

 

Személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük, adó/járulékköteles nyeremény esetén a hatályos számviteli előírásokban meghatározott ideig (jelenleg 8 év)

 

A hozzájárulását az info@azurevent.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

 

 • Az adatok kezelését végző adatfeldolgozók

 

Név Székhely Feldolgozásra átadott adatok köre Adatfeldolgozói feladat
SMB BEST ADMIN Kft. 1144 Budapest, Ormánság u. 4. B. léph. Fszt. 17. bármely és valamennyi, a 3.1 pontban megadott adat IT szolgáltatás
SMB CLOUD SYSTEM  Kft. 1144 Budapest, Ormánság u. 4. B. léph. Fszt. 17. bármely és valamennyi, a 4.1 pontban megadott adat tárhely szolgáltatás

 

 

 

 1. Szálláshely szolgáltatás igénybevételével összefüggésben kezelt személyes adatok, ide értve a szolgáltatással összefüggő ajánlatkérést, valamint az ügyfelekkel történő kapcsolattartást és számlázást is

 

 • A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

személyes adat az adatkezelés célja
név Az Ön adatbázisokban történő azonosításához, kapcsolattartáshoz, valamint visszterhes szolgáltatás igénybevétele esetén a szükséges szerződés megkötéséhez, továbbá számviteli kötelezettségeink teljesítése érdekében szükséges. (számlázás)
lakcím Az Ön azonosításhoz, kapcsolattartáshoz, valamint visszterhes szolgáltatás igénybevétele esetén a szükséges szerződés megkötéséhez, illetve számviteli kötelezettségeink teljesítése érdekében szükséges. (számlázás)
e-mail cím Ajánlatkérés, online foglalás/ papíralapú regisztráció esetén az eljárások és a kapcsolattartás hatékony lebonyolítása érdekében szükséges.
telefonszám Az ajánlat megadása, igényeinek pontosítása, szolgáltatással összefüggő kérdései hatékonyabb megválaszolása érdekében szükséges.

 

 

 

 • Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, valamint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, illetve az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (pl. ajánlatkérés, szerződés előkészítése stb);

 

 • Az adatkezelés időtartama

 

Személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük, amennyiben visszterhes szolgáltatás igénybevételére kerül sor, ez esetben a hatályos számviteli előírásokban meghatározott ideig. (jelenleg 8 év)

 

A hozzájárulását az info@azurevent.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

 

 • Az adatok kezelését végző adatfeldolgozók
Név Székhely Feldolgozásra átadott adatok köre Adatfeldolgozói feladat
SMB BEST ADMIN Kft. 1144 Budapest, Ormánság u. 4. B. léph. Fszt. 17. bármely és valamennyi, a 3.1 pontban megadott adat IT szolgáltatás
SMB CLOUD SYSTEM  Kft. 1144 Budapest, Ormánság u. 4. B. léph. Fszt. 17. bármely és valamennyi, a 4.1 pontban megadott adat tárhely szolgáltatás

 

 

 

 1. Megkeresésekkel, panaszkezeléssel összefüggésben kezelt személyes adatok

 

 • A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

személyes adat az adatkezelés célja
név Az Ön azonosításhoz, illetve az Önnel való kapcsolattartáshoz szükséges.

e-mail cím

 

Az Ön által kezdeményezett eljárásban a kapcsolattartás hatékony lebonyolítása érdekében szükséges
telefonszám Az Ön által kezdeményezett eljárásban a kapcsolattartás hatékony lebonyolítása érdekében szükséges
postacím Az Ön által kezdeményezett eljárásban a kapcsolattartás hatékony lebonyolítása érdekében szükséges
az ügy leírása Az iratkezeléshez és az eljárás eredményes lebonyolításához szükséges.

 

 

 • Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

 

 • Az adatkezelés időtartama

 

Személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig, illetve megkeresése tárgyától függően legfeljebb az eljárás lezárását követő 5 évig. (panaszügyek)

 

A hozzájárulását az info@azurevent.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

 

 • Az adatok kezelését végző adatfeldolgozók

 

Név Székhely Feldolgozásra átadott adatok köre Adatfeldolgozói feladat
SMB BEST ADMIN Kft. 1144 Budapest, Ormánság u. 4. B. léph. Fszt. 17. bármely és valamennyi, a 3.1 pontban megadott adat IT szolgáltatás
SMB CLOUD SYSTEM  Kft. 1144 Budapest, Ormánság u. 4. B. léph. Fszt. 17. bármely és valamennyi, a 4.1 pontban megadott adat tárhely szolgáltatás

 

 

 1. Közösségi oldalak adatkezelése

A Szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltatások (pl. Facebook) üzemeltetője minősül a személyes adatok adatkezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. A Szolgáltatások keretében beágyazott, de külső szolgáltató által fenntartott szolgáltatások vonatkozásában szintén az adott szolgáltatás üzemeltetője jár el adatkezelőként.

 

 1. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

A testreszabott online kiszolgálás és a kényelmi funkciók érdekében Adatkezelő ún. cookie-kat  (sütik) használhat, mely esetben azok alkalmazásáról és az általuk gyűjtött adatokról az érintetteket – a vonatkozó jogszabályok és egyéb, adatvédelemre vonatkozó előírások szerint – a honlapon tájékoztatni kell.

 • Weblapunkon az alábbi szolgáltatók sütijeit használjuk:
 • Youtube videók

 

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy                                   google.co.uk/intl/en/policies/privacy/

 

 

 

Adatkezelés jogalapja Cookie neve

 

Cél

 

Lejárat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Ön hozzájárulása

GPS egy egyedi azonosítót regisztrál a mobileszközökön, amelyek lehetővé teszik a GPS földrajzi elhelyezkedésén alapuló nyomkövetést. munkamenet vége
IDE A Google DoubleClick használatával regisztrálja és jelentést tesz a webhely felhasználójának tevékenységéről a weboldalon megjelenő hirdetés megtekintését, vagy ráklikkelést követően, azzal a céllal, hogy mérje a hirdetés hatékonyságát és célzott hirdetéseket küldjön a felhasználónak weblapra történő belépéstől 2 év
Test_cookie ellenőrzi, hogy a felhasználó böngészője támogatja-e a cookie-k használatát munkamenet vége
VISITOR_INFO1_LIVE Ez egy YouTube által beállított cookie, amely a sávszélességet méri azzal a céllal, hogy meghatározhassa, hogy az új vagy régi lejátszási felület a megfelelő Önnek. Beállításól/frissí-téstől számított 8 hónap
YSC Ezt a cookie-t a YouTube videó szolgáltatás állítja be olyan oldalakon, ahol beágyazott YouTube videó van elhelyezve munkamenet vége
yt.innertube::nextId nem osztályozott állandó
yt.innertube::requests nem osztályozott állandó
yt-remote-cast-installed a felhasználó videolejátszó-beállításait a beágyazott YouTube-videó használatával tárolja munkamenet vége
yt-remote-connected-devices a felhasználó videolejátszó-beállításait a beágyazott YouTube-videó használatával tárolja munkamenet vége
yt-remote-device-id a felhasználó videolejátszó-beállításait a beágyazott YouTube-videó használatával tárolja állandó
yt-remote-fast-check-period a felhasználó videolejátszó-beállításait a beágyazott YouTube-videó használatával tárolja munkamenet vége
yt-remote-session-app a felhasználó videolejátszó-beállításait a beágyazott YouTube-videó használatával tárolja munkamenet vége
yt-remote-session-name a felhasználó videolejátszó-beállításait a beágyazott YouTube-videó használatával tárolja munkamenet vége

 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha néhány, vagy az összes süti tiltása/eltávolítása mellett dönt – amit a böngészője beállításai között is bármikor megtehet –, az megváltoztathatja a weboldal működését, előfordulhat, hogy nem megfelelően fog működni, mely hibajelenség a számítógépe többi felhasználóját is érinteni fogja.

 

 

 • A cookie-k elutasítása vagy letiltása

A legtöbb böngésző alapbeállításában szerepel a sütik automatikus elfogadása, de általában módosíthatja a böngésző beállításait úgy, hogy elkerülje az automatikus elfogadást.

Amennyiben le kívánja tiltani a sütiket, kérjük, hogy kövesse a megfelelő utasításokat, ügyeljen arra, hogy a választott utasítások megegyezzenek a böngészője típusával és verziójával.

További információk érhetőek el:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

https://support.apple.com/kb/PH17191

 

 

 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által a weblapon, valamint hivatkozott adatkezelési célokra papír alapon megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására az ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkatársaink, valamint közvetlen feletteseik, és Adatkezelő vezető tisztségviselője jogosultak kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Adattovábbításra jelen tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók viszonylatában, az ott meghatározott adatok tekintetében, kizárólag adatfeldolgozói tevékenységük ellátásához szükséges mértékben kerül sor.

 1. Adatvédelem, adatbiztonság

Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról.  Személyes adatait megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

 1. Az Ön adatkezeléssel összefüggő jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

 

 • Hozzájárulás visszavonása

 

Azon adatok tekintetében, melyek kezelését kifejezett előzetes hozzájárulása alapján végezzük, joga van hozzájárulását bármikor visszavonni.

 

Hozzájárulás visszavonása az info@azurevent.hu címre küldött e-mailben történhet.

 

 • Adatkezelés az Ön további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően

 

Az Ön hozzájárulásával felvett adatokat további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulása visszavonását követően kizárólag az alábbi esetekben kezelhetjük:

 

 1. az adatkezelés a ránk, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 2. az adatkezelés az Ön vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 3. az adatkezelés közérdekű;
 4. az adatkezelés a Mi vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha Ön gyermek.
  • Tájékoztatáshoz való jog

 

Amennyiben Ön érintett, az 1. pontban megadott elérhetőségen kezdeményezheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről; így:

 

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeljük,
 • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést, vagy kinek továbbítottuk a személyes adatait.

 

 • A helyesbítéshez való jog

 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy módosítsuk valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesítjük, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesítjük.

 

 • A törléshez való jog

 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet csak abban az esetben utasítjuk el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzatunk a személyes adatok további tárolására kötelez. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesítjük, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesítjük.

 

 • A korlátozáshoz való jog

 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatainak kezelését korlátozzuk. A korlátozás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását, illetve az megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

 

Kérésre korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 

 1. ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát

 

 1. ha az adatkezelés jogellenes, ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 2. ha már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 

 1. ha tiltakozott a jogos érdekre történő hivatkozáson alapuló adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek -e az Ön érdekeivel, indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Adatkezelőként előzetesen tájékoztatjuk az Érintetteteket az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.

 

 • Az adathordozhatósághoz való jog

 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az Önre vonatkozó, általunk kezelt adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek

 

 • Panasz előterjesztése

 

Javasoljuk, hogy hatósági vagy bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljen a Társaságunkhoz előterjeszthető kérelem, panasz, tiltakozás (és mind ezekkel kapcsolatos egyeztetés) lehetőségével.

 

Adatkezelő ezen célból rendelkezésre álló telefonszáma, e-mail címe és postacíme /a Tájékoztató Bevezető Részében írtaknak megfelelően/:

 

Email: info@azurevent.hu

Telefon: 06-70/932-7993

Postázási cím: 1068 Budapest, Lövölde tér 4. al.

 

 • Hatósági eljárás kezdeményezése
  • Ön az általunk személyes adatokon végzett adatkezelési tevékenységgel összefüggésben adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Társaság megsértette személyes adatainak kezelésére vonatkozó kötelezettségeit.

 

Az illetékes hatóság:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,

telefonszáma: +36 (1) 391-1400,

elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlapjának címe: http://naih.hu

 

 • Bírósági eljárás kezdeményezése

 

Amennyiben Önt nem ért egyet a kérelmére vagy tiltakozására adott válaszunkkal, döntésünkkel, vagy a ránk vonatkozó kötelező válaszadási határidőt elmulasztottuk, a – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított – 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

A pert az Ön – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).