Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

a www.azurevent.hu honlap használatával, valamint „hírlevél” szolgáltatással, marketing akciókkal és nyereményjátékokkal összefüggésben gyűjtött személyes adatok kezeléséről

  1. Adatkezelő:

Azur Event Korátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-954330

Székhely: 1068 Budapest, Lövölde tér 4. al.

Telephely: 1132 Budapest, Nyugati tér 5. 4. em. 4.

Fióktelep: 8600 Siófok, Vitorlás utca 11. A. ép. 4. em. 1.

Email: info@azurevent.hu

Telefon:06-70/932-7993

 1. Webhely: www.azurevent.hu internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak
 2. Adatkezelést meghatározó alapvető rendelkezések
  1.  Az 1.2 alpontban meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető fent meghatározott Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatása Magyarországra irányul, és azt Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint a Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során (az adatkezelésre vonatkozóan is) a magyar jog az irányadó.
  1. Jelen tájékoztató hatálya a webhely felületének használatára, ott elérhetővé tett elektronikus szolgáltatások igénybevétele során végrehajtott, valamint az elektronikus felületen is nyújtott szolgáltatások igénybevétele céljából, Adatkezelő által papír alapon gyűjtött adatok kezelésére vonatkozik.
  1. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző természetes személyek függetlenül attól, hogy a webhely mely szolgáltatását veszik igénybe, illetve azok a természetes személyek, akik csak böngészik a webhelyet, és egy szolgáltatást sem vesznek igénybe.
  1. Adatkezelő tevékenységét a vonatkozó hatályos Európai Uniós, valamint nemzeti jogszabályok alapján, így elsősorban:
   1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
 1. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),               

rendelkezései alapján végzi.